Message Board - הודעות לסטודנטים

לתלמידים הזכאים למועד מיוחד בכימיה כללית ואנליטית (04551566) - הבחינה תתקיים ב 2/6/17, בשעה 08:30

 

_________________________________________________________________________________________

 

תלמידים המעוניינים להשתתף בטקס הבוגרים והמוסמכים שיתקיים ב 8/6/17 מתבקשים לסיים את כל חובותיהם לתואר כולל מילוי טופס טיולים וקבלת זכאות לתואר עד ה 13/3/17. לאחר מועד זה לא תתאפשר הצטרפות לרשימת המסיימים.

 

__________________________________________________________________________________________

 

טופס רישום לקורסי בחירה שנה א' סמסטר ב' - להורדה

 

__________________________________________________________________________________________

 

מעבדה באימונולוגיה  - הקורס יתחיל ב- 23/4

 

מעבכדה בכימיה  -  הקורס יתחיל ב- 19/3

 

מעבדה בביוכימיה   -  הקורס יתחיל ב- 21/5

 

מעבדה בחסרי חוליות  -  הקורס  יתחיל ב- 19/3

 

מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התא  -  נפגשים ביום ג' 14/3 בשעה 14:15 ה - 112 שרמן

 

מעבדה במיקרוביולוגיה   -  הקורס יתחיל בשבוע השני , הפגישה הראשונה ב - 20/3

 

מעבדה  בפיסיולוגיה של הצמח  -  הקורס יתחיל ב - 27/3

 

כימיה פיסיקלית  - התרגילים יתחילו בשבוע השלישי

 

כימיה אורגנית  -  התרגילים יתחילו בשבוע השני

 

סטטיסטיקה   -  התרגילים יתחילו בשבוע השני

 

פיסיקה  -  השעור לקב' 01 ביום ג' 14/3 לא יתקיים, התרגילים יתחילו בשבוע הראשון

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive