Message Board - הודעות לסטודנטים

הודעה לתלמידים שנרשמו לקורס – אנליזה גנטית של ההתפתחות – סמסטר ב'

המורה בחר את משתתפי הקורס מתוך הנרשמים בבידינג , הרשימה עודכנה, נא בידקו
במידע האישי אם הרישום לקורס מופיע או הוסר
התלמידים שהינם ברשימת המתנה – ענתבי ליאור, ארבל ניסיאל, ברלי שי, בן- דוד
טלאורה, דוד חן

 

ננוביוטכנולוגיה

רשימת המשתתפים בקורס עודכנה , נא בידקו במידע האישי

 

שנה א' - קורס בחירה - סיורי גן בוטני

רשימת המשתתפים עודכנה , נא בידקו במידע אישי לתלמיד

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive