מצטייני דקאן

מדי שנה מוענקות תעודות הערכה מטעם דקאן הפקולטה לתלמידי תואר ראשון, לבעלי ההישגים הגבוהים ביותר בשנת הלימודים הקודמת. אמות המידה לקבלת תעודות הערכה נקבעות מדי שנת לימודים, והן מפורסמות לקראת הטקס.

 

קריטריונים להצטיינות דקאן

 • הצטיינות דקאן מוענקת לכ-5% מהתלמידים שהישגיהם בשנה"ל הקודמת היו הגבוהים ביותר.
   
 • למדו ביולוגיה בשנת לימודים קודמת במסלול חד חוגי 8 קורסים לפחות, או במסלול הדו-חוגי
  5 קורסים לפחות.
 • בוגרים שסיימו את כל חובותיהם לתואר תוך 7 סמסטרים לכל היותר.
   
 • לצורך קביעת הציון המשוקלל , משוקללים כל הציונים בקורסים שנלמדו ( קורסים בעלי ציון מספרי).
   
 • בנוסף מוענקות תעודות הצטיינות מטעם רקטור האוניברסיטה לתלמידים בעלי הישגים מעולים.
   
 • תעודות ההערכה מוענקות בטקס המתקיים במהלך שנת הלימודים.
   
 • סטודנט שהורשע בוועדת משמעת לא יוכל לקבל תעודת הצטיינות דקאן. 
   
 • השעות העודפות יילמדו במקביל לקורסים אחרים מהתוכנית הרגילה.
   
 • עם סיום הלימודים, על התלמיד להפנות למדור שכר-לימוד בקשה לזיכוי שעות עודפות.
 • התלמיד יוכל לנצל זכות זו גם לאחר סיום לימודיו (בסמסטר העוקב בלבד), וילמד כתלמיד במעמד מיוחד בחוג שסיים, ללא תשלום, למעט תשלומים נלווים.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive