מסלול הלימודים בזואולוגיה

 • כללי
 • תכנית הלימודים

היקף הלימודים לתואר שני – 30 ש"ס

קורסים המהווים דרישות קדם במסלול

תלמידים שלא לקחו קורסים אלה (או מקבילים להם) במסגרת התואר הראשון יידרשו לקחת אותם בשנה הראשונה של לימודי המוסמך.

קורסי חובה פקולטטיים - 6 ש"ס.

קורס בטיחות (בשנה הראשונה ללימודים) – ללא קרדיט.

סמינר מחקר קבוצתי – 2 ש"ס.

סמינריון מחלקתי לתלמידי תואר שני -  כל תלמיד ישתתף בסמינריון בית הספר בו הוא מבצע את עבודת המחקר או בסמינר המסלול – (באישור הוועדה המחלקתית) – 2 ש"ס כל שנה.

 

במסלול לזואולוגיה חובה ללמוד את הקורסים הבאים:

מס' הקורס שם הקורס ש"ס
0431.4621 מיומנויות מחקר 2 ש"ס
0431.4603 ביוסטטיסטיקה 4 ש"ס

סל קורסי חובת-בחירה פאוניסטיים

3 מתוך 4 קורסים - לפחות קורס אחד מכל קטגוריה (אם לא נלקחו כבר במסגרת התואר הראשון):

קטגוריה א'

קטגוריה ב'

 

תלמיד שלא לקח אף אחד מהקורסים בסל זה במסגרת התואר הראשון יצטרך לקחת אחד מהשלושה כקורס השלמה (ללא קרדיט).

 

סל קורסי מדרשה – לפחות אחד מהקורסים:

 

שאר הקורסים (עד לסך של 30 יחידות הנדרשות בתואר) יילקחו מבין קורסי המדרשה או קורסי התואר הראשון.

 

 •  
 • קורסים עם סיורי שדה: תלמיד/ה אשר במהלך התואר הראשון לא השתתף  בלפחות 5 ש"ס של קורסים עם סיורי שדה, יידרש/תידרש להשלים את היקף השעות האמור מתוך הקורסים הבאים:
  • חסרי חוליות – היבטי תפקוד השוואתיים – 4 ש"ס
  • פאוניסטיקה של בעלי חוליות זוחלים ויונקים – 6 ש"ס
  • עולם החרקים  – 4 ש"ס
  •  פרקים במיון וביולוגיה של חסרי חוליות מים סוף – 4 ש"ס
  • הכרת הפלנקטון – 4 ש"ס
  • הכרת המערכת האקולוגית של מפרץ אילת – 5 ש"ס
  • מבוא לאיכתיולוגיה – 4 ש"ס
  • ביו-גיאוגרפיה - 2 ש"ס
  • קורסים אחרים עם סיורי שדה, ע"פ שיקול האחראי/ת על לימודי התואר השני במחלקה.

    
 • יתרת השעות (לאחר ההשלמות, דרישות המסלול ודרישות החובה): את אלה ניתן להשלים מתוך קורסי המדרשה ו/או קורסי שנה ג' בביולוגיה (או קורס מפקולטה אחרת, בהתאם להנחיות המופיעות בידיעון).

 

 

את הקורסים הבינאוניברסיטאיים המתקיימים במעבדה הימית באילת ניתן לראות באתר המעבדה הימית.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive