• ראשי
 • נוהל קבלת תלמידים

  בחירת המסלול נעשית לאחר הקבלה למחלקה ומציאת המנחה.

  תלמיד בכל אחת מהמחלקות יכול לבחור בכל אחד מהמסלולים.

   

  בפקולטה למדעי החיים יכולים התלמידים ללמוד לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה" באחת המחלקות:

   

  • ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים
  • ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
  • זואולוגיה
  • חקר התא ואימונולוגיה
  • מיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה
  • נוירוביולוגיה.

   

  באחד המסלולים הבאים:

  • אקולוגיה ואיכות הסביבה
  • ביוטכנולוגיה
  • ביוכימיה
  • ביולוגיה של התא ואימונולוגיה
  • גנטיקה 
  • זואולוגיה 
  • מדעי הצמח 
  • מיקרוביולוגיה 
  • נוירוביולוגיה
  • ביולוגיה תאורטית ומתמטית.

   

   

  ללימודי תואר "מוסמך אוניברסיטה" יכולים להתקבל מועמדים בעלי תואר "בוגר" בביולוגיה או במקצוע קרוב שניתן ע"י אוניברסיטת תל-אביב או אוניברסיטה מוכרת אחרת, בציון גמר -  80 לפחות, ובתנאי שוועדת הקבלה של המחלקה בה הם מתכוונים לבצע את עבודת המחקר, אישרה את קבלתם.  ועדות הקבלה המחלקתיות ידונו בקבלת המועמד ללא קשר למסלול שבחר.

   

  את הבקשה להתקבל ללימודי תואר שני במדרשה אפשר להגיש עד סוף חודש מאי.  תלמידי שנה ג' בתואר הראשון, אשר להם סיכויים להשיג את הציון הדרוש, זכאים להגיש את הבקשה בטרם סיימו חובותיהם לתואר. מועמדים אלו יתקבלו במעמד שלא מן המניין, וחייבים להשלים את כל חובותיהם ולהיות זכאים לתואר ראשון תוך חודש מתחילת שנת הלימודים.

  תלמידים הזכאים למלגה או מנוי הוראה, חייבים להיות זכאים לתואר ראשון עד סוף ספטמבר.

   

  על המועמד לציין בטופס ההרשמה את המחלקה בה מבקש ללמוד ולבצע את עבודת המחקר.

   

  ועדות הקבלה המחלקתיות ידונו במועמדים על סמך גליון הציונים ו/או באמצעות ראיון במהלך חודש יולי.

   

  במהלך חודש אוגוסט ידונו במועמדות תלמידים שנרשמו בהרשמה מאוחרת או בעדיפות השנייה, לאחד שנדחו מעדיפותם הראשונה (ברב המקרים, לא תידון עדיפות שלישית).

   

  ועדות הקבלה המחלקתיות יודיעו למזכירות המדרשה את החלטתן  לגבי כל מועמד ומועמד. הודעה רשמית על קבלה או דחיה יקבל המועמד באמצעות המרכז למרשם.

   

  השלמות

   

  תלמיד בעל תואר "בוגר אוניברסיטה" מתחום שאינו ביולוגיה או שלא למד במסלול "חוג לאחר תואר", יחוייב בלימודי השלמה עפ"י דרישות המחלקה אליה מבקש להתקבל ללימודי מוסמך, בהתאם לתחום הלימודים בו למד בתואר הראשון ומידת התאמתו למדעי החיים. לימודי ההשלמה יהיו בהיקף של 40 ש"ס לפחות.

  את לימודי ההשלמה עליו לסיים בציון של 80 לפחות.

  לאחר סיום כל החובות במסגרת שנת השלמות, יוכל התלמיד להגיש בקשה ללימודי תואר שני. מועמדות התלמיד תדון בוועדת קבלה מחלקתית יחד עם כל המועמדים האחרים באותה שנה.

   

  תלמיד שיחויב בהשלמות במסגרת לימודי התואר השני, חייב ללמוד אותם בשנת הלימודים הראשונה לתואר.

   

  זיכוי עבור השלמות מלימודי התואר הראשון יהיה בהיקף של 6 ש"ס לכל היותר. הזיכוי עבור קורס השלמה יהיה בקורסים שלמים [בתנאי שלא תהיה חריגה מהיקף 6 ש"ס כנ"ל].
  במקרים חריגים ובאישור ועדת המדרשה יוכל תלמיד להתקבל כמועמד ללימודי התואר השני לתקופת ניסיון, כאשר רמת ציוניו נמוכה מהנדרש (אבל לא פחות מ- 75). התלמיד ימציא מכתב מיוחד מהמנחה הממליץ לקבלו. תלמיד זה יוכל לעבור למעמד של תלמיד מן המניין, לאחר שיעמוד בתנאים ובדרישות שייקבעו ע"י ועדת המוסמכים של המסלול/מחלקה. תקופת הניסיון לא תעלה על שנה אחת. אישור סופי על קבלה יינתן ע"י ועדת המדרשה.

  בקשה לקבלת תלמיד שממוצע ציוניו מתחת ל 75 תועבר לאישור סגנית הרקטור. 

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive