• ראשי
 • משך הלימודים

  על התלמיד לסיים כל חובותיו כולל הגשת עבודת הגמר תוך 4 סמסטרים ממועד קבלתו ללימודי המוסמך.

   

  הארכה מעבר ל- 4 סמסטרים

  • בכל מקרה של חריגה מעבר ל- 4 סמסטרים, על התלמיד לבקש מהוועדה המחלקתית הארכת משך לימודים. לשם כך על התלמיד להגיש לוועדה המחלקתית בקשה בכתב שתכלול דו"ח התקדמות והסבר מפורט על הסיבות לחריגה. את הבקשה יש להגיש לפחות חודש לפני תום הסמסטר הרביעי ללימודים. המנחה יצרף לבקשה מכתב מנומק שיכלול הערכה ריאלית על המועד המשוער לסיום. הוועדה המחלקתית תצרף לבקשה את המלצתה (לאישור הבקשה או לדחייתה) בכתב ותעביר את ההחלטה למזכירות המדרשה. בחריגה שמעבר ל – 5 סמסטרים המלצת הוועדה המחלקתית טעונה אישור סופי של וועדת המדרשה.
    
  • בכל מקרה הארכת משך לימודים מעבר ל- 4 סמסטרים מחייבת אישור מראש של ועדת המחלקה. לא תאושר חריגה מעבר ל – 6 סמסטרים.
    
  • תלמיד שלא סיים לימודיו במועד (כולל הגשת עבודת גמר ועמידה בבחינת גמר) ולא קיבל אישור להארכת לימודים - יופסקו לימודיו.

   

   

  לימודים במקביל בפקולטה נוספת

  • תלמיד המבקש ללמוד במקביל בפקולטה נוספת, יפנה לוועדת המדרשה לקבלת אישור. את הבקשה יאשר מנחה התלמיד בחתימתו והוועדה המחלקתית.

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive